Informacje istotne przy zamawianiu 

Przy zamawianiu należy ustalić i podać niezbędne informacje:

 • typ i ilość detektorów gazu
 • dla każdego detektora podać:
 • gaz kalibracyjny (wykrywany);
 • wartości stężeń progowych dla obu progów alarmowych (bardzo ważne!) wyrażone w:
  % DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości) lub w ppm lub mg/m3;
 • zakres pomiarowy detektora (dla DEX/P lub DG/P)
 • rodzaje innych gazów (zakłócających), jeżeli mogą pojawić się w miejscu dozorowanym (ewentualnie ich stężenia)
 • typ modułu alarmowego
 • średnicę nominalną zaworu odcinającego (dla systemu GX)
 • typ i ilość sygnalizatorów
 • informację czy wymagane jest awaryjne podtrzymanie zasilania systemu (czas pracy awaryjnej w godzinach)


Zgodnie z procedurami wymaganymi przez ISO 9001, wszystkie zamówienia są potwierdzane w zakresie przedmiotu dostawy, ceny oraz terminu. Dlatego przy braku powyższych informacji, a szczególnie przy braku wartości stężeń alarmowych, realizacja zamówienia może być opóźniona.

 

Katalog skrócony - wersja polska