Zasady rozmieszczania detektorów 

W tabeli poniżej podano WYSOKOŚĆ MONTAŻU dla niezakłóconej strefy dyfuzji gazów (tzn. przy założeniu braku nawiewów, wyciągów, mechanicznych barier, wpływu poruszających się osób, pojazdów itp.) w pomieszczeniach o zwartym kształcie

 • Zalecana odległość od potencjalnego źródła emisji gazu (przy ww. założeniu): NIE DALEJ
  niż 8 m chyba, że w poniższej tabeli podano inaczej
 • Wysokość montażu podana w tabeli poniżej dotyczy odległości mierzonej do poziomu wlotu powietrza do komory pomiarowej detektora po zainstalowaniu
 • Podana wysokość oraz odległość od potencjalnego źródła emisji nie uwzględnia specyficznych cech pomieszczeń lub stref dozorowanych i warunków eksploatacji oraz elementów pozamerytorycznych (np. sabotaż, wandalizm itp.)
 • Wysokość montażu w przypadku innych (niż podane w tabeli) gazów na żądanie - telefonicznie

Zalecany montaż:

 • w miejscu nienasłonecznionym
 • w miejscu niezagrożonym bezpośrednim wpływem: powietrza zewnętrznego, pary wodnej, wody lub innych płynów, gazów spalinowych z pieców, pyłów itp
 • w miejscu niezagrożonym udarem mechanicznym lub wpływem silnych pól elektromagnetycznych.

A PONADTO:
dla gazów LŻEJSZYCH od powietrza (ozn. L w tabeli)

 • ZAWSZE powyżej górnej krawędzi drzwi lub okien
 • z dala od otworów wentylacyjnych i okien
 • w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego źródła emisji gazu przegrodą o wysokości większej niż 30 cm (np. belka, kasetony na suficie)

dla gazów CIĘŻSZYCH od powietrza (ozn. H w tabeli)

 • z dala od drzwi
 • NIE nad zagłębieniami w podłożu
 • w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego źródła emisji gazu stopniami, progami wyższymi niż 30 cm, kanałami w podłodze itp.


* - dla detektorów przeznaczonych do ochrony miejsc pracy (przy kalibracji na poziomie wartości odpowiadających NDS lub NDSCh) obowiązuje wysokość montażu na poziomie głowy dorosłego człowieka, około 150 - 180 cm nad poziomem podłoża.
Podane informacje noszą charakter bardzo ogólny i przybliżony. Nie uwzględniają specyfiki miejsca instalacji i wymagań stawianych systemowi detekcji gazów. Nie należy traktować ich jako obligatoryjnych. Szczegóły mogą być ustalone po przedłożeniu planu architektonicznego z rozmieszczeniem i opisem potencjalnych źródeł emisji, opisem systemu wentylacji, oczekiwanej szybkości reakcji systemu lub po przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Katalog skrócony - wersja polska